Søg international og national
transportstøtte

Vælg den pulje du søger herunder

International transportstøtte

Er du musiker, orkester, booker, manager, festivalleder, musikjournalist, ensemble eller band bosiddende i Danmark?

Så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark samt mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande.

TEMPI yder økonomisk tilskud inden for genreområdet roots, folk og beslægtede genrer.

Bliv klogere på hvordan det foregår herunder:

 • Transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark.
 • Transport mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande. 
 • Transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)
 • Hvem kan søge: skabende og udøvende kunstnere, musikformidlere, agenter og andre, der har et rejseformål, der fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet
 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende én ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode. Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.
 • NB! Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer/institutioner med MitID og NemKonto, der kan søge
 • Hotelophold
 • Udgifter til visum, Covid-test m.v.
 • Per diem
 • Studieophold
 • Driftsstøttede basis- og specialensembler og formidlingsinstitutioner mv. kan ikke søge
 • Udgifter til pladeindspilninger (f.eks. betaling af studieleje)
 • Markedsføring og PR
 • Amatørprojekter

Du kan ikke søge om tilskud til lokal transport i Danmark; f.eks. til og fra lufthavnen eller en dansk turné. Det kan kun søges via Den Nationale Transportstøtteordning som administreres af JazzDanmark.

Du kan ikke søge international transportstøtte hos flere genreorganisationer, til det samme projekt.

Du kan ikke søge om støtte til projekter, turnéer eller koncerter som har fundet sted før du sender ansøgningen. Se evt. punkt 4 i vejledningen nederst på siden her.

 1. Online ansøgningsformular skal benyttes.
 2. Hvis det er første gang du ansøger, skal du oprette en brugerprofil, da du ikke kan få adgang til systemet uden.
 3. Det er en tilskudsforudsætning at det kun er personer eller institutioner med dansk CPR eller CVR, MitID samt NemKonto der kan ansøge.
 4. Ansøgningen skal indsendes inden projektets/turnéens start – dvs. projektet kan godt være påbegyndt før puljefristens deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start.
 5. Du kan forvente svar senest 4 uger efter deadline – oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses kun skriftligt.
 6. Samlet budget – indtastes direkte i ansøgningen.
 7. Tempis logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på:

 • at projektet i særlig grad eksponerer eller positionerer dansk musik i udlandet.
 • at der er redegjort for promotion-aktiviteter ifm. projektet. Enten afspejlet i budgettet eller med angivelse af konkrete møder, samarbejder eller markedsføringsaktiviteter.
 • at der er lokal efterspørgsel, f.eks. afspejlet ved, at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne, eller at arrangøren er med til at dække udgifter til transport og logi.
 • at der er et højt niveau i den kunstneriske kvalitet.
 • at projektet har en strategisk værdi for ansøgers karriere.
 • at de tildelte midler udnyttes maksimalt; f.eks. ved at der arrangeres workshops eller møder med relevante samarbejdspartnere i udlandet. Eller at der er tale om turnévirksomhed fremfor blot en enkelt koncert.

Alle indkomne ansøgninger vurderes alene ift. puljernes formål og kriterier. 

Da Tempi modtager flere ansøgninger, end det er muligt at give tilskud til, kan man ikke forvente at få tilskud. Det anbefales derfor, at man søger i god tid inden det ansøgte projekt påbegyndes. Bemærk at det ikke er et krav, at du kan dokumentere aftaler eller bookinger inden du søger.

Sagsbehandling

Ansøgninger behandles af Tempis ansøgningsudvalg 2 – 3 uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgninger ca. 3-4 uger efter ansøgningsfristen. Udvalget består af fire branchefolk og musikere indenfor Tempis genreområde:

 • Peter Hvalkof
 • Elisabeth Dichmann
 • Lene Høst Mees
 • Helle Lillethorup

Udvalget betjenes af Tempis sekretariat.

Hvis dit projekt bevilges tilskud vil du modtage et tilsagnsbrev.

Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse, og når Tempi har modtaget afrapportering, senest 1 måned efter projektets afslutning.

Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.

Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto. 

Hvis dit projekt ikke bevilges støtte vil du modtage et afslagsbrev.

Hvis din ansøgning bliver afvist med den begrundelse, at projektet genremæssigt hører til i en anden genreorganisation, vil du i afslagsbrevet få at vide i hvilken anden genreorganisation udvalget mener, at du hører til. Tempi vil gøre den pågældende genreorganisation opmærksom på din ansøgning, men det er dit eget ansvar at søge på ny hos dem. Den nye ansøgning vil blive behandlet på lige fod med alle andre ansøgning til den næste deadline.

Hvis du er i tvivl om det er hos Tempi du skal søge international transportstøtte, anbefaler vi at du kontakter os inden du sender ansøgningen afsted.

Midlerne stammer fra Statens Kunstfond, men dele af tilskuddene administreres og uddeles af genreorganisationerne JazzDanmarkROSAArt Music Denmark og Tempi.

Det er således organisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.

JazzDanmark, ROSA, Art Music Denmark og Tempi er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer.

En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt.

Ansøgningsfrister 2024

 • Torsdag d. 15. februar
 • Onsdag d. 15. maj
 • Torsdag d. 15. august
 • Fredag d. 15. november

Frist ved pågældende datoer er kl. 23:59:59.

Puljen til international transportstøtte for 2024 forventes at være på 403.010 DKK

Ansøgningsformular

Afrapportering

Før 1. marts 2023
Hvis din transportstøtte er bevilliget den 1. marts 2023 eller før denne dato, skal du benytte det gamle afrapporteringsskema herunder:
Efter 1 marts 2023
Alle nye bevillinger, hvor ansøgningen er indsendt efter 1. marts 2023 (journalnr. 2023-0028 og derover) skal afrapporteres direkte i systemet, du skal blot logge ind med
brugerprofil herunder:

National transportstøtte

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle artister og orkestre inden for alle genrer. JazzDanmark administrerer ordningen på vegne af Statens Kunstfond.

Midlerne i Den Nationale Transportstøtteordning kommer fra Kulturministeriets gældende Musikhandlingsplan og anløber 4,5 mio kr. årligt. Puljen administreres af JazzDanmark for Statens Kunstfond. Alle bands, uanset genre, kan søge puljen, men der er kriterier for at få tilkendt støtte.

Krav

Der skal bl.a. være tarifmæssig betaling for koncerterne, være offentlig adgang, tages entré og musikken, der spilles, skal overvejende være original. Lever din ansøgning op til kravene, og søger du indenfor fristerne, så er I garanteret tilskud – i modsætning til Tilskud til international transport, hvor vores udvalg må prioritere blandt mange ansøgninger om relativt få midler.

Mere information og link til ansøgning
Du kan læse mere om ordningen og ansøge på nedenstående link. Det er også her du kan  få et overblik over alle kravene, samt se de satser, der udbetales efter.  Vi anbefaler at du løbende holder dig orienteret på JazzDanmarks side, da frister, retningslinjer m.m. kan ændres.

 

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 § 3, nr. 8, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfond §3, stk. 1. Tekstanmærkning nr. 208 ad § 21.21.01 på finanslov 2020 bemyndiger Statens Kunstfond til at delegere forvaltningen af udvalgte puljer til musik- og scenekunstformål til genreorganisationerne (ROSA – Dansk Rocksamråd, Tempi, JazzDanmark og Snyk) samt foreningen Turneteater.dk herunder afgørelseskompetencen samt udbetalingen fra puljerne.

Det er således JazzDanmark (og ikke TEMPI), der på vegne af Statens Kunstfond, træffer afgørelse i sagen.

Ansøgningsperiode

Du søger national transportstøtte i måneden efter din(e) koncert(er) har fundet sted – nærmere bestemt i perioden d. 1. til d. 15. i den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du har spillet koncerter i februar måned, så skal du indsende din ansøgning i perioden 1. marts til 20. marts.

Bevilgede tilskud

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Scroll to Top