Tilskud til international transport

Er du musiker, orkester, booker, manager, festivalleder, musikjournalist, ensemble eller band bosiddende i Danmark? Så kan du søge om tilskud til internationale transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande.

Tempi yder økonomisk tilskud inden for genreområdet folk, world og beslægtede genrer.

Hvad kan der søges støtte til, og hvem kan søge:

 • Transport fra Danmark til udlandet og udlandet til Danmark
 • Transport mellem stater og delstater i udlandet, såfremt der er tale om længere afstande. Der kan nemlig ikke søges om tilskud til lokal transport – læs mere længere nede
 • Transport i forbindelse med aktiviteter som fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet (koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier m.m.)
 • Hvem kan søge: skabende og udøvende kunstnere, musikformidlere, agenter og andre, der har et rejseformål, der fremmer musiklivet i Danmark eller dansk musik i udlandet
 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende én ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode. Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.
 • NB! Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer/institutioner med NemID og NemKonto, der kan søge

Hvad kan der ikke søges støtte til, og hvem kan ikke søge

 • Lokal transport i både Danmark og udlandet; f.eks. transport til og fra lufthavnen, en Danmarkstourné osv.
 • Projekter hvor afvikling er påbegyndt eller afsluttet ved ansøgningsfristen
 • Hotelophold
 • Per diem
 • Studieophold
 • Driftsstøttede ensembler og formidlingsinstitutioner mv. kan ikke søge

Sådan vurderes din ansøgning

I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på:

 • at der er beskrevet en langsigtet plan med en eller flere konkrete, forventede effekter eller resultatmål.
 • at projektet i særlig grad eksponerer eller positionerer dansk musik i udlandet.
 • at der er redegjort for promotion-aktiviteter ifm. projektet. Enten afspejlet i budgettet eller med angivelse af konkrete møder, samarbejder eller markedsføringsaktiviteter.
 • at der er lokal efterspørgsel, f.eks. afspejlet ved, at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne, eller at arrangøren er med til at dække udgifter til transport og logi.

Alle indkomne ansøgninger vurderes alene ift. puljernes formål og kriterier.

Da Tempi modtager flere ansøgninger, end det er muligt at give tilskud til, kan man ikke forvente at få tilskud. Det anbefales derfor, at man søger i god tid inden det ansøgte projekt påbegyndes. Bemærk at det ikke er et krav, at du kan dokumentere aftaler eller bookinger inden du søger.

Dette skal ansøgningen indeholde

 1. Online ansøgningsformular skal benyttes
 2. Ansøgningen skal indsendes inden projektets start
 3. Projektresumé (max 600 tegn)
 4. Projektbeskrivelse (max 2400 tegn)
 5. Fremtidsperspektiv og konkrete, langsigtede mål for aktiviteten (max 1500 tegn)
 6. PR- og markedsføringsplan (max 1500 tegn)
 7. Information om spillesteder
 8. Information om planlagte møder, interviews og andre relevante begivenheder på rejsen
 9. Samlet budget – indtastes direkte i ansøgningen
 10. Tempis logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades her.

For at ansøgningen behandles, skal den indeholde udfyldt online ansøgningsformular og budget. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling.

Ansøgningsfrister 2022

 • Onsdag d. 16/2
 • Mandag d. 16/5
 • Tirsdag d. 30/8
 • Tirsdag d. 15/11
Frist ved pågældende datoer er kl. 23:59:59
Puljen 2022
Puljen til international transportstøtte for 2022 er på 382.000 DKK.

Bevilgede tilskud

Se tidligere bevilgede tilskud her

Ansøgningsformular

Afrapporteringsskema

Du finder afrapporteringsskemaet her

Sagsbehandling

Ansøgninger behandles af Tempis ansøgningsudvalg 2 – 3 uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgninger ca. 3-4 uger efter ansøgningsfristen. Udvalget består af fire medlemmer, udpeget af Tempis bestyrelse:

 • Peter Hvalkof
 • Sofie Exner
 • Elisabeth Dichmann
 • Emil Goldschmidt

Udvalget betjenes af Tempis sekretariat.

Midler og genreorganisationerne

Midlerne stammer fra Statens Kunstfond, men dele af tilskuddene administreres og uddeles af genreorganisationerne JazzDanmarkROSA, Art Music Denmark og Tempi.

Det er således organisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, som er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.

JazzDanmark, ROSA, Art Music Denmark og Tempi er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer.

En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt.

Spørgsmål? Kontakt os på:

Tilsagn

Hvis dit projekt bevilges tilskud vil du modtage et tilsagnsbrev.

Tilskud udbetales efter projektets gennemførelse, og når der er indsendt afrapportering til Tempi via en online-formular senest 1 måned efter projektets afslutning.

Bemærk, at det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb.

Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto 

Afslag

Hvis dit projekt ikke bevilges støtte vil du modtage et afslagssbrev.

Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil Tempi gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.